Văn mẫu lớp 8

Soạn bài ông Đồ

Soạn bài ông Đồ – Vũ Đình Liêm Đọc – hiểu văn bản Câu 1.  Bốn khổ thơ đầu khắc họa hình ảnh ông…